• Tư vấn
  • BẢN CÁO BẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

    17/12/2015 8:25:19 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trong công bố nội dung Bản cáo bạch tăng vốn điều lệ Công ty.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải nội dung Bản cáo bạch.


    Trân trọng!