• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA CIDICO

    23/08/2022 10:42:54 SA

     Vừa qua, CIDICO gửi phiếu lấy ý kiến về việc nhiệm nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng. Nay xin công bố:

    NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 23 - 08 - 2022 

    Trân trọng!