• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 26/10/2023

    27/10/2023 9:33:43 SA

    Ngày 26/10/2023 Hội đồng quản trị Công ty họp thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2023, Kế hoạch kinh doanh Quý 4 và 02 Tờ trình. Nay Công ty công bố NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUÀN TRỊ