• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 31 - 03 - 2020

  31/03/2020 7:56:22 SA

  Hội đồng quản trị Công ty thống nhất huỷ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 16/04/2020.

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Nghị quyết

   

  Trân trọng!