• Tư vấn
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty
 • Tình hình quản trị Quý I năm 2010

  25/10/2011 2:48:29 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ I NĂM 2010
   

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo.


  Trân trọng thông báo