• Tư vấn
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty
 • Tình hình quản trị Quý II năm 2010

  05/07/2010 12:00:00 SA
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ II NĂM 2010
   

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo tình hình quản trị quý II năm 2010.


  Trân trọng thông báo