• LĨNH VỰC KINH DOANH
  • Kinh doanh - dịch vụ - thương mại xuất nhập khẩu

    1/17/2017 8:21:54 AM

    Kinh doanh vật tư nguyên nhiên liệu, khi hóa lỏng (đối với xăng, dầu, gas) và các dịch vụ KCN.